חפש באתר
תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש באתר CordBlood.org.il

כל גולש באתר זה מקבל על עצמו את תנאי השימוש באתר הנזכרים לכל אורך עמוד זה. השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים הנזכרים כאן. הפנייה מנוסחת בלשון זכר אולם זה מטעמי נוחות בלבד והוא הדין לנקבה, הדבר תקף אף לגבי לשון יחיד ורבים.

כל הזכויות שמורות

© All Copy Rights Reserved. כל הזכויות באתר אינטרנט זה שמורות לבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי. אין להעתיק או לשכפל או לצלם תמונות ופרטים מהאתר, בכל צורה שהיא ובכלל זה בשיטות טכנולוגיות שונות - בין אנלוגיות ובין דיגיטליות. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ע''י הבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי ובכל תוכנה, יישום, אפליקציה, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ טקסטואלי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – שמורים לבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לעשות שימוש לרעה, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ''ל ללא קבלת הסכמתם של מנהלי אתר הבנק הציבורי לדם טבורי ו/או מנהלי הבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי - במפורש בכתב ומראש.

תכנים

המידע (להלן: "המידע") הנזכר בשלל צורותיו השונות ובמגוון העיצובים השונים ובכל סוג מדיה: טקסט, תמונה, איור, שרטוט, ציור, תרשים וכו' וכדו' - המופיע באתר (להלן: "האתר") הבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי (להלן: "הבנק הציבורי"), והמסופק ע"י הנהלת האתר (להלן: "מערכת האתר") הכוללת את הבנק הציבורי - הינו אינפורמטיבי בלבד. המידע נועד לסייע ולשמש ככלי עזר לגולש/ת (להלן: "הגולש") ולמשתמש/ת, ואינו בא כתחליף להתייעצות מקצועית עם הרופא המטפל ו/או כתחליף להנחיה הרפואית שנתקבלה מהמומחה הרפואי. אין להסתמך על מידע מאתר זה לצורך החלטות בנושאים אישיים, משפטיים, רפואיים או ממוניים. השירותים והמידע באתר זה עוסקים באופן כללי בתחום הדם הטבורי ולא ניתן להתאימם באופן פרטי לצרכיו של כל אדם, לפיכך, לצורך קבלת טיפול רפואי ו/או ייעוץ אישי, יש לפנות לרופא המטפל. ניתן לקבל ייעוץ ראשוני ולא מחייב בפורום האתר.

התכנים הקיימים באתר מבוססים על מידע מקצועי ואובייקטיבי, לעתים מבטאים היבט רפואי מסוים ולעתים דעה אישית של הכותב. מערכת אתר הבנק הציבורי מתחייבת לדאוג לביקורת מומחה מקצועי על כל המידע והתכנים המועלים באתר והמתעדכנים מעת לעת, אולם אינה אחראית לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע. אין במידע המופיע באתר כדי להטיל על הבנק הציבורי ו/או על כל גוף אחר הקשור לבנק הציבורי חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו ו/או הבנק הציבורי.

תגובות

בשליחת פנייה למערכת או בהוספת הודעה חדשה בפורום, מתחייב הגולש כי תוכן התגובה החדשה יהיה הולם וללא פגיעה בזכויותיו של צד שלישי כלשהוא. כמו כן, החומר לא יכלול חומר בלתי חוקי, בלתי ראוי, בלתי מכובד, ו/או איומים, השמצות, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, דברי גזענות, פרסומות, פגיעה בשמו הטוב של הבנק הציבורי ו/או התורמים לו, וכי לא יהיה בתגובה שום הפרת דין כלשהוא.

מערכת האתר אינה אחראית לתכנים ולמידע אשר העלו הגולשים השונים במסגרות השונות באתר, והם באחריותם הבלעדית של הגולש. מערכת האתר רשאית לסנן ו/או למחוק כל תגובה אשר לא תעמוד בקריטריונים המקובלים והנזכרים, לפי שיקול דעתה. במידה שהתגובה תפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הגולש מייפה את כוחו של האתר להסיר מעצמו את כל האחריות ולהעביר כל תביעה בנושא אל הגולש. מבלי לגרוע באמור לעיל, האתר רשאי לדרוש ממפר הזכויות הנזכר, שיפוי מתאים בגין הנזקים שנגרמו לו בשל כך.

פרטיות

פרטיות הגולש חשובה לבנק הציבורי ולמערכת האתר, והפעילות תימשך מתוך הקפדה על שמירת הפרטיות. במסגרת הפעילות של מערכת האתר נאספים בצורה אוטומטית סוגי מידע שונים אודות הרגלי הגלישה ושימוש הגולשים באתר. מידע זה אינו מזהה את הגולש אישית אלא נאסף כמידע סטטיסטי בלבד. יישום המסקנות אחר ניתוח מידע זה שיתקבל, נועד לשפר ולייעל את חוויתו של כל גולש באתר. הגלישה באתר מהווה את הסכמתו של הגולש לתנאי השימוש המופיעים בעמוד זה, ובזה, מתיר הגולש למפעילי האתר לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך הסקת מסקנות ובירורים סטטיסטיים, כולל פרסומו ו/או העברתו לצד שלישי – כל עוד המידע אינו מזהה את הגולש באופן אישי. בכפוף להוראות הנזכרות בחוק.

הגלישה באתר על השימוש בשירותים השונים הניתנים בו מהווה הסכמה מצד הגולש לכך שמערכת האתר תבצע בפועל, בזמן אמת ובניתוחים תקופתיים, פיקוח ממוחשב על השימוש שעושה הגולש באתר באמצעות cookies ו/או אמצעים מקבילים ו/או דומים. הבנק הציבורי ומערכת האתר רשאים לעשות שימוש בכל מידע כאמור, לצורך פיקוח ו/או בקרה וכן פיתוח וקידום השירותים כולל שמירת ואבטחת המצב הקיים, וטיפול ברמתם ותקינותם של השירותים השונים באתר ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכי הבנק הציבורי ומערכת האתר ובכלל זה שירותי בדיקות סטטיסטיות וניתוח סקרים של הבנק הציבורי ומערכת האתר.

כמו כן, מערכת האתר רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השימוש באתר. במקרים בהם הועברו למערכת האתר פרטי יצירת קשר עם הגולש, וברצון המערכת ליצור קשר עם הגולש  במסגרת השיפור והייעול והתאמת האתר להעדפותיו האישיות של הגולש ולצרכיו. מערכת האתר לא תעביר לצד שלישי או לחברות פרסום שונות מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם ירצה בכך או יסכים לכך הגולש. בשום מקרה לא נמסור את פרטיו האישיים או המזהים של הגולש, ללא קבלת הסכמתו. מסירת פרטים אישיים במסגרת יצירת קשר ומילוי טפסים באתר, תחשב כהסכמה להעברת המידע לצד שלישי.

בגלישה באתר ובשימוש באפשרויות השונות ובשירותים המוצעים ע"י מערכת האתר והבנק הציבורי וכל עוד הגולש לא הודיע אחרת למערכת האתר ולבנק הציבורי, הרי שהינו מסכים כי מערכת האתר תעשה שימוש בפרטיו לשם משלוח עדכונים ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או חומר אחר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין בפרטי יצירת הקשר ו/או עם הרשמתו לאתר. אם אין הגולש מסכים לקביעה זו, עליו להודיע על כך בכתב ובמפורש למערכת האתר.

מערכת האתר מקפידה לשמור על הוראות כל חוק ודין ובכלל זה ההוראות הקשורות לחוק הגנת הפרטיות, ואכן תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

מבלי לגרוע במאומה מן האמור לעיל ולהלן, למערכת האתר יש את הזכות, במקרה הצורך, לחשוף את פרטי הגולש ומידע נוסף הנוגע להרגלי השימוש של הגולש באתר, בהתאם להוראת צו הניתן ע"י בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים כלשהם. כל זאת, במידה ויגיע מצב שבו נתעורר בירור בין הגולש לבין מערכת האתר ו/או הבנק הציבורי, ו/או במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר ע"י הגולש, ו/או במקרה שמערכת האתר ו/או הבנק הציבורי, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של כל אחד אחר ו/או במקרה של שיתוף פעולה ו/או מיזוג פעילות הבנק הציבורי ו/או מערכת האתר עם צד שלישי כלשהו.

חומר פרסומי

הסכמת הגולש כאמור לעיל ולהלן מהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי על פי חוק התקשורת. מובהר כי על אף הסכמתו של הגולש כאמור, יהא רשאי הגולש לחזור בו מהסכמה זו על ידי שליחת מייל למערכת האתר ובמייל תופיע בקשה לביטול שליחת החומר הפרסומי ו/או ליציאה מרשימת הדיוור ו/או התפוצה.

בכל זמן נתון שבו לא ביטל הגולש את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי, הרי שמערכת האתר רשאית, בהתאם להוראות הקבועות בחוק, להשתמש בפרטי הגולשים אשר מסרו פרטיהם למערכת האתר וכן של גולשים הרשומים במערכת האתר ו/או להעביר את פרטי הגולשים לצד שלישי על מנת לצרף לגולשים חומר שיווקי נוסף ו/או עדכונים העשויים לעניין אותם, בין בדואר האלקטרוני, בין בהודעות SMS ובין בדרכים אחרות, בין בחומרים שהגולש יבחר לקבל על ידי הרשמה לשירות הנבחר במקום הייעודי לכך באתר, ובין בחומרים שהבנק הציבורי ו/או מערכת האתר ו/או צד שלישי יחליט להעביר לגולשים.

הגבלת אחריות

האתר איננו אתר מכירות ומפעילי האתר אינם ולא ייחשבו כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם לגולש או כמי שמספק או מפעיל טיפול רפואי, שירות אשפוזי, או שירות רפואי אחר מכל סוג שהוא. המידע באתר נועד לצורך כללי ואינפורמטיבי בלבד, אין לראות במידע זה תחליף לייעוץ או הנחיה רפואית אותם יש לקבל בכל מקרה מהרופא המטפל.

הצגת תכני הגולש ו/או תכני צד שלישי ו/או הפניית פרטי הגולש לצד שלישי ו/או הצבת קישור פנימי ו/או חיצוני באתר לא יתפרשו כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר לתכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי אחרים ו/או בקישורים השונים. כל הסתמכות ושימוש (בין פעולה ובין הימנעות מפעולה), של הגולש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, חומר פרסומי, קופון, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מהאתר, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ו/או צד שלישי כלשהוא ועל אחריותו הבלעדית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תכנים המוצגים באתר המבוססים על מידע של צד שלישי ו/או מפרסמים (הכוללים בין היתר כתבות, מאמרים, סקרים ועוד) הנם באחריותם הבלעדית של אותו צד שלישי ו/או מפרסם בהתאמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מערכת האתר והבנק הציבורי אינם אחראים לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. מערכת האתר אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת, במידה וזו תימצא פוגעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מערכת האתר אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד שלישי ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תיגרם מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. מערכת האתר אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או צד שלישי באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים ו/או צד שלישי אליהם קיים קישור מתוך האתר. מערכת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

מערכת האתר אינה אחראית לזמינות האתר, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים ו/או צד שלישי, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים ו/או צד שלישי או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולש באתר.

במידה והגולש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, והאתר לא יהא צד בהתקשרות. מערכת האתר לא תהיה אחראית בשום דרך להתקשרות בין הגולש לצד שלישי, לרבות מהימנותו ו/או יציבותו של הצד השלישי, ו/או טיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים לגולש על ידי הצד השלישי, מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בקשר לנזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולש כתוצאה מהתקשרויות אלה. במקרה ומפעילי האתר ינסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מערכת ומפעילי האתר ו/או על האתר.

מערכת ומפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה כלשהיא שייגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין הגולש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם הגולש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך האתר.

בשום נסיבות, מערכת האתר ומפעילי האתר לא יהיו אחראים, ולא ישאו בכל נזק, ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם מידע, תוכן, מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מערכת ומפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק כאמור הנגרם או נובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש באתר, או בכל מידע, תוכן, מוצר או שירות שהושג באמצעות האתר ו/או הנגרם ו/או הנובע בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר, לרבות בגין טיב התכנים ואיכותם, המידע, השירותים והמוצרים המופיעים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מערכת ומפעילי האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמו.

מערכת האתר אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מערכת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר ו/או מערכת האתר, מי מספקיה ו/או מי מטעמה. אספקת השירותים ע"י מערכת האתר תלויה, בין היתר, בצד שלישי, ומערכת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צד שלישי ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר על מגוון שירותיו המוצעים, לרבות שמות וסימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים כאמור, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בגלישה ו/או בהפעלת האתר, ובכל קובץ או יישום גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, למעט תכני גולשים הינן של הבנק הציבורי ומערכת האתר בלבד (או של צד שלישי שהעניק לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור).

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהוא, בכל חלק מן התכנים בלא קבלת הסכמה מפורשת ממערכת האתר והנהלת הבנק הציבורי - מראש ובכתב.

שינויים ועדכונים

מערכת האתר רשאית להסיר מהאתר תכנים ו/או עמודים מסוימים ו/או שירותים שונים, שיקול דעתה הבלעדי הוא שיקבע בענין זה וללא צורך בעדכון הגולש על כך, ובכלל זה כל הגבלת או הפסקת או הקפאת או חסימת שירותי האתר במקרים בהם נעשה שימוש ע"י הגולש והעלול לגרום לפגיעה כלשהיא באתר ו/או להפרעה לשירותים הניתנים על ידו, להפרעה לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פעל באופן הנוגד ו/או המפר את תנאי השימוש באתר.

רשאית מערכת האתר לשנות או לעדכן או להפסיק או לחסום או להקפיא או לנתק או להגביל את השירותים הניתנים באתר בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה הכוללות שדרוגים ו/או תיקונים במערכות הקשורות לאתר והמשמשות אותו, ואף בעתות חירום לאומי ו/או מסיבות של בטחון לאומי.

בהגבלות הנ"ל, אין כדי להטיל על מערכת האתר ו/או הבנק הציבורי חובה ו/או אחריות כלשהי, ו/או בכדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש המופיעים באתר.

מערכת האתר תוכל לשנות, מעת לעת, כרצונה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את כתובת האתר, מבנהו, עיצובו ומראהו, את השירותים השונים הניתנים באתר, את זמינותם של השירותים הללו, את היקפם, וכל היבט אחר הקשור אליהם והכרוך בהם – והכל, בלא עדכון הגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר ו\או הבנק הציבורי בגין ביצוע שינויים תיקונים ושדרוגים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

עדכון תנאי השימוש

מערכת האתר והבנק הציבורי שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות בהתאם לצרכים המתחדשים, את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה על כך לגולש ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר. תנאי השימוש המעודכנים המופיעים באתר גוברים על כל גירסא קודמת ו/או לא מעודכנת של תנאי השימוש באתר. כמו כן, הגירסא העברית של תנאי השימוש באתר גוברת על גירסאות אחרות של תנאי השימוש באתר, כגון אנגלית וכו'.

 


חדשות ועדכונים   

לקראת השקת הפרויקט 'יחד שבטי ישראל', נכנסו ראשי הנהלת ארגון 'בדמייך חיי' לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בטקס מכובד חנך שגריר ארה"ב בישראל מר דן שפירו את המעבדה המורחבת של המאגר הציבורי לדם טבורי בהר חוצבים ירושלים - בדמייך חיי. בטקס המפואר נכחו חברי המועצה המדעית וחבר הנאמנים, בנוסף לאנשי האקדמיה הבכירים.

המבצע המיוחד התמקד הפעם בקרב יוצאי עדות ספציפיות אשר ייצוגן במאגר התורמים הינו נמוך ובני עדות אלו נקראו להתייצב ולתת דגימת רוק לבדיקת סיווג הרקמות ולהצטרף למאגר התורמים בכ-100 נקודות בדיקה בכל רחבי הארץ.

פרופסור גלוקמן מצרפת – מבכירי ההמטולוגים בעולם וחלוצת ההשתלות מדם חבל טבורי בשנת 1988, ביקרה השבוע בבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי.

נייר עמדה אודות הצורך באיסוף ממוקד ומגוון של מנות דם טבורי ציבורי בישראל

אישור NMDP ו FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם תקנות ונהלי-איכות חדשים ביחס לכל מנת דם חבל הטבור שמיועדת להישלח בארה"ב. כל בנקי דם חבל הטבור בעולם ששולחים מנות להשתלה בארה"ב מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות אלו. הבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי, קיבל היתר מסודר מארגוני ה NMDP וה FDA והוכר כבנק דם טבורי המאושר להמשיך לשלוח מנות דם טבורי לארה"ב תחת סעיף IND.

אושרו תקנות חוק דם טבורי - כרגע בנוגע לבנקים ציבוריים בלבד, טרם נקבע מועד לדיון בתקנות חוק דם טבורי לבנקים הפרטיים.

השתלה כפולה של מנות דם טבורי

הנתונים העולים מן המחקרים השונים מצביעים על כך שהשתלה של 2 מנות דם טבורי יעילה ומוצלחת יותר מהשתלה של מנה בודדת.
לקריאה נוספת: ecancermedicalscience ,hemonctoday.

במהלך תרגיל החירום הלאומי ביקר שר המדע במעבדת בדמייך חיי.

מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

בדו"ח הסיכום לשנת 2009 של הארגון העולמי BMDW, הכולל את נתוני כל בנק דם טבורי ציבורי בישראל ובעולם - עולה כי ישראל ניצבת במקום החמישי בעולם ! מבחינת כמות מנות הדם הטבורי המאוחסנות בבנקים ציבוריים ביחס למספר התושבים.

'מגן שר הבריאות' לשנת תש"ע 2010 - הוענק בכנסת לוועד עמותת ICBB. העמותה בראשה עומדת הגב' שלי קפוסטה - אשר החלימה ממחלת הסרטן - פועלת באפיקים רבים לקידום המאגר הציבורי לדם טבורי בישראל.

ריכוז נתוני ההתאמות שנתקבלו במאגר הציבורי 'בדמייך חיי' לשנת 2010.

בסתיו 2010, הוענק 'אות הנשיא למתנדב' לגב' שלי קפוסטה, יו"ר ועד עמותת ICBB. ההכרה הנוספת לפעילות הברוכה לקידום המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל – מהווה בשורה מרנינה על העלאת המודעות לטיפוח ועיבוי המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל.

בנק דם טבורי פרטי מסחרי - הבטחות ללא כיסוי ? סקירה חשובה ומעניינת בכתבה שלפניכם.

לקראת השקת הפרויקט 'יחד שבטי ישראל', נכנסו ראשי הנהלת ארגון 'בדמייך חיי' לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בטקס מכובד חנך שגריר ארה"ב בישראל מר דן שפירו את המעבדה המורחבת של המאגר הציבורי לדם טבורי בהר חוצבים ירושלים - בדמייך חיי. בטקס המפואר נכחו חברי המועצה המדעית וחבר הנאמנים, בנוסף לאנשי האקדמיה הבכירים.

המבצע המיוחד התמקד הפעם בקרב יוצאי עדות ספציפיות אשר ייצוגן במאגר התורמים הינו נמוך ובני עדות אלו נקראו להתייצב ולתת דגימת רוק לבדיקת סיווג הרקמות ולהצטרף למאגר התורמים בכ-100 נקודות בדיקה בכל רחבי הארץ.

פרופסור גלוקמן מצרפת – מבכירי ההמטולוגים בעולם וחלוצת ההשתלות מדם חבל טבורי בשנת 1988, ביקרה השבוע בבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי.

נייר עמדה אודות הצורך באיסוף ממוקד ומגוון של מנות דם טבורי ציבורי בישראל

אישור NMDP ו FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם תקנות ונהלי-איכות חדשים ביחס לכל מנת דם חבל הטבור שמיועדת להישלח בארה"ב. כל בנקי דם חבל הטבור בעולם ששולחים מנות להשתלה בארה"ב מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות אלו. הבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי, קיבל היתר מסודר מארגוני ה NMDP וה FDA והוכר כבנק דם טבורי המאושר להמשיך לשלוח מנות דם טבורי לארה"ב תחת סעיף IND.

אושרו תקנות חוק דם טבורי - כרגע בנוגע לבנקים ציבוריים בלבד, טרם נקבע מועד לדיון בתקנות חוק דם טבורי לבנקים הפרטיים.

השתלה כפולה של מנות דם טבורי

הנתונים העולים מן המחקרים השונים מצביעים על כך שהשתלה של 2 מנות דם טבורי יעילה ומוצלחת יותר מהשתלה של מנה בודדת.
לקריאה נוספת: ecancermedicalscience ,hemonctoday.

במהלך תרגיל החירום הלאומי ביקר שר המדע במעבדת בדמייך חיי.

מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

בדו"ח הסיכום לשנת 2009 של הארגון העולמי BMDW, הכולל את נתוני כל בנק דם טבורי ציבורי בישראל ובעולם - עולה כי ישראל ניצבת במקום החמישי בעולם ! מבחינת כמות מנות הדם הטבורי המאוחסנות בבנקים ציבוריים ביחס למספר התושבים.

'מגן שר הבריאות' לשנת תש"ע 2010 - הוענק בכנסת לוועד עמותת ICBB. העמותה בראשה עומדת הגב' שלי קפוסטה - אשר החלימה ממחלת הסרטן - פועלת באפיקים רבים לקידום המאגר הציבורי לדם טבורי בישראל.

ריכוז נתוני ההתאמות שנתקבלו במאגר הציבורי 'בדמייך חיי' לשנת 2010.

בסתיו 2010, הוענק 'אות הנשיא למתנדב' לגב' שלי קפוסטה, יו"ר ועד עמותת ICBB. ההכרה הנוספת לפעילות הברוכה לקידום המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל – מהווה בשורה מרנינה על העלאת המודעות לטיפוח ועיבוי המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל.

בנק דם טבורי פרטי מסחרי - הבטחות ללא כיסוי ? סקירה חשובה ומעניינת בכתבה שלפניכם.

סיפורים אישיים   

  יוסף קריכלי
בעיצומו של מבצע עדתי לגיוס תורמי מח עצם בארגון "עזר מציון" - נפטר יוסף קריכלי

 

אור יוספוב
מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

עמית קדוש
בשנת 2008 עמית קדוש בת ה7 חלתה בלוקמיה, בסופו של דבר הוחלט להטיסה לארה"ב, שם עברה השתלה ממנת דם טבורי מבנק ציבורי. כיום עמית בריאה וחזרה לביתה.

מבצע הודיה אפרים
שלום, שמי הודיה, חליתי בלוקמיה חריפה, המוצא הייחודי והמעורב של הוריי הקנה לי סיווג רקמות די נדיר. המאגר הציבורי לדם טבורי התגייס לעזרתי וביחד יצאנו למבצע הודיה.

קייטי קרמר
הצעירה (16) מסקרמנטו, נפטרה אחר שלא נמצאה עבורה תרומת מח עצם תואמת. ידיעה מעציבה זו רק מחזקת את ההבנה בצורך החיוני של מאגר דם טבורי ציבורי בעל מגוון גנטי רחב.

המאגר הציבורי לדם טבורי "בדמייך חיי" הוקם על יסוד בסיס וולונטארי, הומאני ואוניברסאלי. מטרת המאגר היא לתת מענה לכל חולה בעולם הזקוק להשתלת מח עצם, ובפרט לענות על הצורך החשוב של אוכלוסיות מיעוט אשר אינן מיוצגות כראוי בבנקי הדם הטבורי הציבוריים בעולם. במקביל, בנק דם טבורי ציבורי "בדמייך חיי" מספק מידע ליולדת על כל התהליכים הנלווים לתרומת דם טבורי, מידע אובייקטיבי ואמין. המידע באתר נועד לצורך כללי ואינפורמטיבי בלבד, אין לראות במידע זה תחליף לייעוץ או הנחיה רפואית אותם יש לקבל בכל מקרה מהרופא המטפל.  

הלוואות בערבות מדינה מטבחים | אלומיניום העברות כספים  הקול היהודי